Allmänna villkor

1. Så här fungerar Dealfinder.fi
Dealfinder fungerar som en tjänsteförmedlare. Vi hjälper privatpersoner nå ut till fler företag på ett smidigt och kostnadsfritt sätt. När en privatperson gör en förfrågan om en tjänst, skickas den till olika företag som kan utföra tjänsten. De företag som kan utföra tjänsten skickar en offert till privatpersonen. Privatpersonen kan då välja att köpa tjänsten av ett företag som skickat en offert.

2. Endast legitimerade företag

För att öka tryggheten för användarna av denna tjänst har vi på Dealfinder endast legitimerade företag. Alla företag har visat upp/har giltiga FO nummer.

3. Vårt ansvar

Dealfinder tar inte ansvar för de affärsöverenskommelser som uppkommer mellan privatperson och företag. Dealfinder är inte part i sådana överenskommelser och har inget ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan privatperson och företag. Privatpersoner har inte rätt att kräva ersättning av Dealfinder pga. ekonomisk eller annan skada.

Om företaget inte utfört arbetet i enlighet med er överenskommelse, kan ni framföra detta till Dealfinder, vilket kan leda till att företaget stängs av.

4. Personuppgifter och integritetspolicy

5. Sanktioner

Dealfinder har rätt att stänga av användare som bryter mot finsk lag eller som på något sätt bryter mot hemsidans regler. Vid mindre överträdelser kan en varning utges. Dealfinder har rätt att ta bort inlägg som vi finner stötande eller olämpliga i förhållande till verksamheten som Dealfinder driver.

6. Ändringar

Dealfinder har rätt att ändra på informationen under användarvillkor, pga. lagändringar eller på eget initiativ, utan att behöva förvarna användarna.

7. Immateriella rättigheter

Dealfinder har rätt att använda sig av bilder,texter och annat material som användarna publicerat på Dealfinder. Äganderätten till immateriella rättigheter kvarstår dock hos användaren.

 

Användarvillkor företag

1. Så här fungerar Dealfinder

Hemsidan fungerar som en tjänsteförmedlare. Vi hjälper användare/privatpersoner/konsumenter samt företag att nå ut till företag som är kapabla att utföra den efterfrågade tjänsten. Detta är kostnadsfritt för användaren.

2. För att få vara med på Dealfinder

Om ditt företag vill vara med på Dealfinder och ta del av användarnas efterfrågningar måste företaget ha ett godkänt FO nummer. Utöver detta måste företaget följa Dealfinders regler såsom att hålla god ton, behandla användarna med respekt samt utföra jobben så bra som möjligt.

3. Meddelande

Ifall företaget flyttar eller ändrar kontaktuppgifter så ska företaget meddela Dealfinder snarast.

4. Personuppgifter
4.1 GDPR
4.2 Företaget som får konsumentens personuppgifter övertar GDPR.

5. Immateriella rättigheter

Dealfinder har rätt att använda sig av bilder,texter och annat material som användarna publicerat på Dealfinder. Äganderätten till immateriella rättigheter kvarstår dock hos användaren.

6. Betalning

Betalning sker enligt överenskommelse med Dealfinder. Om det inte finns någon överenskommelse angående betalningstidpunkt ska betalning ske senast 30 dagar efter att fakturan utsänts. Har fakturan ej betalats i tid samt att Dealfinder skickat en påminnelse kan Dealfinder kräva ersättning för betalningspåminnelse.

7. Bryta kontraktet

Ifall ett företag missköter sina åtaganden, tjänsteanvändarens personuppgifter eller efter påminnelse inte erlägger betalning i enlighet med fakturan, kan Dealfinder omedelbart bryta kontraktet utan återbetalningsskyldighet. Vid mindre överträdelser ges en varning.

8. Befriande omständigheter

Dealfinder träffas inte av påföljd pga. underlåtenhet att fullgöra en förpliktelse om underlåtenheten beror på en s.k. befriande omständighet.
Som befriande omständighet anses bl.a. översvämning, brand, olyckshändelse, dödsfall, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, personalavgång, blockad, konflikt på arbetsmarknaden, ändrad eller ny lagstiftning, åtgärd eller underlåtenhet av myndighet, förlust eller förstörd data eller egendom.

10. Cookies

Cookies som används:
– Språk cookie
– Test cookie av WordPress
– Cookies för att kolla inloggningsstatus
– Säkerhets cookie för inloggning
– Google statistik cookies
– Om man accepterar cookies så kommer en till cookie på sidan.

 

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy förklaras hur vi på Dealfinder samlar in och använder oss av era personuppgifter på ett ansvarsfullt och lagligt sätt. Vi är väldigt måna om att hantera era uppgifter på bästa sätt.

Personuppgiftsansvariga

Vi på Dealfinder är ansvariga över era personuppgifter, vid frågor kontakta oss via:
info@dealfinder.com
Adress: Hällvägen 217 Jakobstad 68620
HS Group AB
FO nummer: 2979091-5

Varför samlar vi in era personuppgifter?

Vi på Dealfinder samlar in personuppgifter för att kunna sammanföra privatpersoner med företag som kan utföra den efterfrågade tjänsten samt för att vi ska ha möjlighet att kontakta privatpersoner och företag med relevant information.

Hur samlar vi in personuppgifter?

När du som privatperson skickar in en förfrågan om att få offerter från våra tjänsteföretag samlar vi in uppgifter.
Då du som företag ansluter dig till oss så samlar vi in era uppgifter.

Hurdan typ av information samlar vi in?

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna sammanföra tjänste användarna med företag samt så att vi kan nå ut med information. Personuppgifter som behövs för detta är information som namn och kontaktuppgifter.

Hur länge sparar vi era personuppgifter?

Vi behåller dina uppgifter endast så lång tid som är nödvändigt för oss. Efter att du som tjänsteanvändare fått ditt jobb utfört via oss kommer vi skicka ut ett mail angående feedback åt oss samt företaget du valt, efter detta kommer vi att radera dina uppgifter ur vår databas. När du som företag väljer att avsluta hos oss samt allt i avtalet är avklarat kommer vi skicka ut ett mail angående feedback och efter detta radera era uppgifter.

GDPR
Anonym information samlas in av ex. Google Analytics.

Information om företag sparas tills det att de begär att ha sitt konto raderat.
Information om offertförfrågan lagras tills det att förfrågan endera accepteras eller avbryts, efter detta raderas all privat information, förnamn lämnas kvar för att visas i feedbacken till företaget.

Informationen lagras på ett säkert sätt som följer bransch standarden.
Informationen sparas så att vi på bästa sätt kan koppla ihop företag och användare.

Cookies används på sidan för att göra användarupplevelsen bättre, de cookies som används är:
– Språk cookie
– WordPress test cookie
– Cookies för att kolla inloggningsstatus
– Säkerhets cookie för inloggning
– Google cookies (Analytics och reCaptcha)
– Om man accepterar cookies så kommer en till cookie på sidan.
– Vi använder en Cookie consent för att som man kan acceptera då man surfar in på sidan.

Begäran att få, ändra och radera info
Man kan skicka ett mail till Dealfinder och begära att endera få tag på all information vi har om en, eller att ha den totalt raderat.